[vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none” bg_color=”#ffb6c1″][vc_column width=”2/3″]

Vandra

Vandra i något av de närliggande naturreservaten, varje naturreservat har sin charm, vissa passar speciellt bra att besöka på våren då vårblommorna blommar för fullt. Men det är minst lika trevligt även andra årstider.

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Vedåsa naturreservat

Vedåsa ligger ca 1 km söder om Agunnaryds kyrka, och omfattar Helge å samt dess omgivningar mellan Agunnarydssjön och Möckeln. Naturvärdena i området är knutna till välhävdade betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer. I området finns även ett rikt fågelliv och den hotade fiskarten mal vars lek- och uppväxtplatser skall bevaras och förbättras och även skyddas genom reservatets föreskrifter.

> 34a Vedåsa södra naturreservat
34b Vedåsa norra naturreservat

> Läs mer på Visit Ljungbys hemsida

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Marsholm naturreservat

Marsholm är den största ön i sjön Möckeln och har broförbindelse med fastlandet. Södra delen av Marsholm, öarna Skälsö, Skallö och Sandören samt ett antal småöar och skär öster om Marsholm samt 315 hektar vatten utgör naturreservatet Marsholm.

> 30 Marsholm stormreservat
> 31 Reservat södra Marsholm

> Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Ramsås Huvud

Naturreservatet Ramsås huvud är ett 266 hektar stort område bestående av en halvö och flera öar i nordöstra delen av sjön Möckeln. Naturen i området är en mosaik av olika naturtyper. Här finns lövdominerad blandskog, lundartade lövskogar, ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap, samt en mängd öar och vattenområden. I området finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Området är ett känt utflyktsmål på våren för den stora mängden blåsippor.

> 32 Reservat Ramsås huvud

> Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Byvärma

Gården Byvärma är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet. Här, vid Helgeåns utflöde lade sig aldrig isen ordentligt – därav kommer namnet “värma”. Byvärma är ett vetenskapligt reservat som bildats för att skydda mycket ovanliga eller hotade insektsarter. Reservatet består av hagmark, lövskog, blandskog, kärr och öar. Intill landsvägen finns två mycket gamla och grova ekar. I lövskogen finns många döda lövträd i olika förmultningsstadier.

33 Byvärma naturreservat

> Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Målaskogs berg

Målaskogsberg är sedan gammalt känt som “blomsterberget i Sunnerbo”. Det ligger sydost om Ryssby. Reservatet hyser en rikedom av ovanliga växtarter, främst beroende på att berggrunden består av grönsten (hyperit), som är en mineralrik bergart. I reservatet finns gammaldags slåtterängar med hamlade träd, men på de kuperade höjderna i nordöstra delen av reservatet växer lundartad lövskog i brant terräng. Här finns utmärkta stigar med varierande längd, särskilt vacker att besöka på våren när vårblommorna blommar.

> Läs mer på Länsstyrelsens webbplats och på Visit Ljungby

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none”][vc_column width=”1/3″]
[/vc_column][vc_column width=”2/3″]
Linnes Råshult

Kulturreservat Kulturreservatet är avsatt för att bevara och levandegöra det tidiga 1700-talets landskap på Carl von Linnés födelseplats. Kulturreservatet är 42 ha stort med gårdsmiljö, inägomarker och utmarker som gränsar mot Såganässjön. Här finns markerade stigar i hela reservatet som du som besökare kan följa. På plats finns även en broschyren ”Kulturstigarna i Råshult”, som du kan köpa. Kulturreservatet är öppet alla dagar året runt.

> Mer information: www.linnesrashult.se

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” padding_top=”40px” padding_bottom=”40px” border=”none” no_margin=”true” bg_color=”#ffb6c1″][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″]
Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservateten.

  • Tälta
  • Ställa upp husvagn och ankra husbåt
  • Elda
  • Rida
  • Medföra okopplad hund
  • Samla in insekter och andra smådjur
  • Skada vegetationen och plocka blommor

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservaten.

[/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]