06 – Agundaborg – gårdskapell

06 – Agunnaryds Forn-Rike

Agundaborg – gårdskapell

Källa: Länsstyrelsen
Bild & skiss: Jan Björk

På Brånanäset låg under tidig medeltid en gård som kommit att kallas Agundaborg. Bråna nämns i skriftliga källor första gången år 1385. Enligt en sägen nedtecknad år 1758 skall Agundaborg ha haft ett eget gårdskapell av trä, vilket skulle ha utgjort den första kyrkan i Agunnaryd.

På udden syns idag resterna av tre byggnader. Den största byggnaden, som ligger i öst-västlig riktning, har varit försedd med källare och var gårdens huvudbyggnad. Strax öster om denna syns resterna av den byggnad som till formen motsvarar en kyrka med långhus och smalare kor. Söder om denna återfinns resterna av en tredje byggnad, sannolikt en förrådsbyggnad.

År 1998 utfördes en mindre arkeologisk undersökning av platsen, vilken visade att gården anlagts i slutet av 1200-talet och att den brukats en bit in på 1300-talet. Fyndmaterialet tyder på att Agundaborg bebotts av personer ur samhällets högre sociala skikt. Förekomsten av privata gårdskyrkor utgör ett bekant fenomen i Småland vid den här tiden.

Att kyrkogård saknas på platsen bekräftar teorin att kyrkan vid Agundaborg utgjort ett gårdskapell och inte en sockenkyrka. År 1330 omtalas kyrkoherden Erland i Agunnaryd och 1353 efterträdaren Harald som kaniker vid Linköpings domkyrka. Möjligen fungerade gården som kanikresidens vid kanikens besök i socknen. Övriga tider sköttes den av hans fogde.

> Hör sägnen om Agunda på Sagomuseets webbplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *